Kiểm toán Archive

Mẫu Thư hẹn kiểm toán

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (2 công ty kiểm toán cùng thực hiện 1 cuộc kiểm toán)

Luận văn: Kiểm toán chu kỳ Hàng tồn kho trong Kiểm toán BCTC

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

Nội dung và pp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng NSNN

Một số suy nghĩ về cách ghi chép nhật ký làm việc của kiểm toán viên

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KT

Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán chi ngân sách địa phương và giải pháp

Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giảm biên chế của cơ quan kiểm toán

Phương hướng hoàn thiện kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước ở Việt Nam

Định hướng và giải pháp đổi mới công tác KT ngân sách NN trong việc thực hiện Luật

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị

Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng

Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán

Đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán: Nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín

Mẫu Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

Một số ý kiến về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước