Kế toán Archive

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thuỷ Khí Việt Nhật

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công

Mô tả công việc kế toán thu – chi hay nhân viên thủ quỹ

Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Mô tả công việc kế toán tổng hợp

Kế toán thiệt hại trong sản xuất

Mô tả công việc của kế toán kho

Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TMDV Phú Bình

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8

Kế toán chi phí sản xuất chung

Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành

Các phương thức thu tiền hàng

Giá bán hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại

Phương thức bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất – nhập khẩu

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Chứng từ kế toán sử dụng trong nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác