Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán trách nhiệm

Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty vận tải Quốc tế I.T.I

Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty vận tải Quốc tế I.T.I

Download link ===> Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I