Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của KT quản trị vào các DN NN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH DOANH ĐƯỜNG Ở TP HCM.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KINH DOANH MẶT HÀNG ĐƯỜNG

Download link ===> Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của KT quản trị vào các DN NN