Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ HỢP LÝ.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA XUNG QUANG VIỆC SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ.

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Download link ===> Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam