Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI TIẾN CHUẨN MỰC VAS 11 VÀ VẬN DỤNG VÀO TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Download link ===> Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế