Hoàn thiện quy trình lập BCTC hợp nhất cho các tập đoàn KT VN theo chuẩn mực KTQT

Tác giả: Trần Ngọc Chương

Dung lượng: 4.40 Mb

Miêu tả:

Hoàn thiện quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

Download link ===> Hoàn thiện quy trình lập BCTC hợp nhất cho các tập đoàn KT VN theo chuẩn mực KTQT