Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TỊ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

Download link ===> Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp