Hoàn thiện hệ thống kế toán DN để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN, THUẾ – MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HÀNH THU THUẾ HIỆN NAY.

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ HÀNH THU THUẾ

Download link ===> Hoàn thiện hệ thống kế toán DN để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế