Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC của hoạt động KT

Mục lục

chương 1: Tổng quan về trọng yếu và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Chương 2: Thực trạng về việc vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam.

Chương 3: Giải pháp nâng cao việc vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.

 

Download link ===> Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC của hoạt động KT