Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

Download link ===> Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam