Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong kiểm toán nhà nước

MỤC LỤC

1.Chuong I: Co so ly luan cua viec xac dinh tinh trong yeu trong kiem toan ngan sach nha nuoc.

2.Chuong II: Thuc trang xac dinh tinh trong yeu trong KTNS.

3.Chuong III: Giai phap hoan thien viec xac dinh tinh trong yeu trong KTNSNN.

 

Download link ===> Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong kiểm toán nhà nước