Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan cua viec XD ke hoach kiem toan chi tiet va to chuc thuc hien ke hoach trong cac cuoc KTBCTC DNNN.

Chuong II: Thuc trang ke hoach KT chi tiet va qua trinh to chuc thuc hien ke hoach trong mot cuoc KTBCTC DNNN do KTNN thuc hien.

Chuong III: Phuong huong va giai phap nang cao chat luong xay dung va to chuc thuc hien KH KTCT trong cac cuoc KTBCTC DNNN.

 

Download link ===> Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết