Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và quan điểm xây dựng hệ thống chuẩn mực

Một số ý kiến về quan điểm, nguyên tắc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. – Công tác lập, phân bổ và dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản. – Công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư. – Quyết toán vốn đầu tư.