Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan ve tham dinh du toan ngan sach nha nuoc.

Chuong II: Thuc trang ve tham dinh du toan ngan sach nha nuoc.

Chuong III: Nhung giai phap nang cao vai tro cua KTNN trong qua trinh tham dinh du buy essay usa toan NSNN.

 

Download link ===> Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước