Mẫu Thư hẹn kiểm toán

Thư hẹn kiểm toán

CÔNG TY TNHH Kiểm toán ABC

Phòng 304 nhà Dự án số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội

Điện thoại : 04 6 285 8899; Fax: 04 6 285 8999

………., ngày 30/9/2010 (1)

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS

Từ: Ông Trần Văn A – Giám đốc
Công ty TNHH Kiểm toán ABC
……………………………….

Download link ===>  mau_thu_hen_kiem_toan_