Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan ve khoan chi hanh chinh, su nghiep va kiem toan chi NSNN doi voi don vi thuc hien khoan chi.

Chuong II: Thuc trang qui trinh kiem toan chi ngan sach nha nuoc hien nay dang ap dung doi voi don vi HCSP thuc hien khoan chi.

Chuong III: Hoan thien quy trinh kiem toan chi ngan sach doi voi don vi HCSN thuc hien khoan chi.

 

Download link ===> Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự sự nghiệp