Nội dung và pp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng NSNN

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan ve kiem toan hoat dong chuong trinh du an dau tu.

Chuong II: Thuc trang kiem toan hoat dong cac du an dau tu xay dung co ban bang nguon von ngan sach nha nuoc.

Chuong III: Nhung dinh huong va giai phap kiem toan hoat dong chuong trinh dau tu du an o VN.

 

Download link ===> Nội dung và pp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng NSNN