Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KT

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan va phuong phap luan hoan thien he thong chuan muc kiem toan va quy trinh kiem toan cua KTNN.

Chuong II: Thuc trang he thong chuamn muc QTKT cua KTNN VN.

Chuong III: Noi dung va giai phap hoan thien he thong chuan muc va qui trinh kiem toan cua KTNN VN.

Download link ===> Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KT