Nhiệm vụ kế toán là gì?

1. Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp có thể được hình thành từ nhiều nguồn: tập thể nhà nước hay cá nhân… do vậy cần được bảo vệ bằng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng biện pháp bảo vệ tài sản chặt chẽ và hữu hiệu nhất là sự giám đốc của kế toán. Vì vậy kế toán phải: “tính toán ghi chép phản ánh chính xác số thực có, tình hình luân chuyển, tình hình sử dụng các loại vật tư, vốn bằng tiền… ở doanh nghiệp”.

2. Phản ánh giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế tài chính của đơn vị

Các đơn vị khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều phải lập kế hoạch và lập dự toán cho hoạt động của mình. Trong quá trình hoạt động, các nhà quản lý thường xuyên phải xem xét tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán đó. Một trong những cách hay nhất là đối chiếu thông qua số liệu kế toán để thấy được tình hình hoạt động của mình từ đó có biện pháp cụ thể để cải

3. Phản ánh giám đốc việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài chính của nhà nước

Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở tôn trọng luật pháp, phải đi theo hành lang của luật pháp, phải chấp hành chính sách chế độ kinh tế của nhà nước. Do đó, thông qua số liệu kế toán để có thể thẩm tra xem doanh nghiệp có tôn trọng thực hiện đúng chính sách chế độ kinh tế tài chính không? Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm các khoản chi phí, tính toán chính xác các khoản thu nhập và kết quả lãi lỗ của doanh nghiệp qua từng thời kỳ. Từ đó củng cố tăng cường trách nhiệm quyền hạn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp.

4. Phát hiện khả năng tiềm tàng trong doanh nghiệp

Số liệu kế toán cung cấp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp ở một thời kỳ nào đó, qua số liệu này các nhà quản lý phân tích, thấy được mặt mạnh, mặt yếu, thấy được khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp từ đó khai thác khả năng này, đề ra các biện pháp có hiệu lực đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp.