Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị

MỤC LỤC

Chuong I: Nhung van de ly luan co ban ve qui trinh va phuong thuc to chuc thuc hien KTHD doi voi don vi SNCT.

Chuong II: Kinh nghiem cua KTNN cac nuoc ve KTHD doi voi cac to chuc cong.

Chuong III: Nhung noi dung chu yeu cua quy trinh va phuong thuc to chuc thuc hien KTHD doi voi don vi SNCT.

 

Download link ===> Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị