Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng

MUC LỤC

Chuong I: Co so ly luan kiem toan tai chinh Dang.

Chuong II: Thuc trang quan ly tai chinh Dang va to chuc kiem toan tai chinh Dang.

Chuong III: Cac giai phap to chuc va nang cao hieu qua kiem toan tai chinh Dang.

 

Download link ===> Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng