Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán

MỤC LỤC

Chương 1: Vai tro cua bo, nganh trong quan ly NSNN.

Chương 2: Thuc trang cua viec nghien cuu va danh gia he thong KSNB trong kiem toan bao cao quyet toan ngan sach bo.

Chuong 3: Hoan thien viec nghien cuu va danh gia he thong kiem soat noi bo trong kiem toan bao cao quyet toan ngan sach bo

Download link ===> Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán