Mẫu Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

Áp dụng trong trường hợp chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

Download link