Kế toán mua hàng và bán hàng

Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp. – Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng – Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp – Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào Đơn mua hàng để lập Hóa đơn bán hàng và xuất hàng – Bước 5: Nhân viên mua hàng nhận hàng cùng HĐBH và gửi HĐBH lại cho Kế toán Bước 6: Kế toán lập Phiếu nhập kho gửi sang cho Thủ kho Bước 7: Thủ kho nhận Phiếu nhập kho và nhập kho hàng mua sau đó chuyển lại Phiếu nhập kho cho Kế toán Bước 8: Kế toán ghi Thẻ kho

Download link ===>    KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG